Polityka prywatności turbobikes.pl

Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników serwisu turbobikes.pl oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

Administrator Danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do Serwisu oparty jest o cookies. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu przez Organizatorów Wydarzeń w trakcie każdej sesji konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Organizatora Wydarzeń za pomocą loginu (adresu e-mail użytego w celu rejestracji) oraz hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia aktywne korzystanie z Serwisu.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rezerwacji wycieczki lub sprzętu sportowego

W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię lub firma, telefon kontaktowy, e-mail i hasło.

Nie wymaga się od rezerwujących podania danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.),

Dane osobowe i Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, jest GE Konsulting Grzegorz Ślęczek ul. Zdrowa 6/1 33-190 Ciężkowice NIP 678 112 47 62

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i dla celów statystycznych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane przez Użytkowników w Serwisie (np. w opiniach o wycieczce) są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres: administrator@turbobikes.pl.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Płatności on-line

Uczestnicy Wydarzeń dokonujący płatności on-line w serwisie podają swoje dane, wymagane do obsługi płatności przez operatora płatności on-line. Płatności on-line dokonywane są w oparciu o serwis zewnętrzny, na którego działanie Administrator serwisu nie ma wpływu.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Cookies

Serwis wykorzystuje technologię cookies do:
  1. zapamiętania zalogowania.
  2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka
  3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania turbobikes.pl
  4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu turbobikes.plGoogle Analytics (cookies) Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez profibike.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez profibike.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.